Praca

Międzynarodowa Organizacja Pracy – rola we współczesnej gospodarce.

Prawo pracy jest bardzo ważnym elementem regulującym nasze życie. Każdy z nas pracował lub kiedyś w swoim życiu jakąś pracę podejmie. Dlatego ważne są instytucje, które zajmują się protekcją praw pracowniczych. W Europie podstawowymi organizacjami międzynarodowymi, obejmującymi swoją działalnością zagadnienia podejmowane przez prawo pracy są: Unia Europejska, Rada Europy i Międzynarodowa Organizacja Pracy. MOP wyróżnia się od pozostałych podmiotów tym, że ma zasięg prawdziwie globalny. Wszystkie trzy organizacje wyznaczają europejski standard ochrony praw pracowniczych, zobowiązując państwa członkowskie do przestrzegania ustalonego przez nie porządku prawnego.

Prawo pracy jest szczególnie ważne w dzisiejszym świecie. Praca jest podstawowym wymiarem ludzkiej egzystencji w naszym systemie. Organizacje praw pracowniczych to organizacje inne niż związki zawodowe, które promują prawa pracownicze. Przykłady obejmują organizacje praw człowieka, które pozywają do egzekwowania przepisów prawa pracy, oraz organizacje praw człowieka, które działają na rzecz ujawniania naruszeń praw pracowniczych. Instytucje takie muszą istnieć, by pilnować, że w żadnej części świata prawa pracowników nie są łamane. Rolą takich organizacji jest tworzenie i utrzymywanie mechanizmów, dostosowanych do warunków krajowych, które zapewniają minimalne standardy pracy, tj.: płace zapewniające godziwe życie pracownikom i ich rodzinom; godziny pracy nieprzekraczające 48 godzin tygodniowo, z pełnym 24-godzinnym dniem odpoczynku; określoną liczbę rocznych płatnych dni wolnych. Dla Europejczyków takie reguły pracy wydają się standardem, jednak nie we wszystkich częściach globu takie reguły są przestrzegane.

Organizacje takie jak MOP stawiają sobie za cel nadzór procedur związanych z pracą. Aby pomóc rządom, stowarzyszeniom pracodawców i związkom zawodowym w budowaniu lub konsolidacji niezbędnych instytucji i mechanizmów, MOP jest aktywna w takich dziedzinach, jak prawo i administracja pracy, stosunki pracy, edukacja pracowników, promocja spółdzielni i instytucje wiejskie. Głównymi celami MOP jest promowanie praw w pracy, zachęcanie do godnych możliwości zatrudnienia, zwiększanie ochrony socjalnej i wzmacnianie dialogu w kwestiach związanych z pracą. MOP zrzesza rządy, pracodawców i przedstawicieli pracowników 187 państw członkowskich, aby ustalać standardy pracy, opracowywać polityki i opracowywać programy promujące godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn.

Nieprzestrzeganie przez państwo członkowskie ustaleń może grozić złożeniem skargi do organów. Nadzór sprawuje w tej sprawie Komitet Spraw Społecznych. W obliczu coraz większej deregulacji stosunków pracy, organizacje takie jak Międzynarodowa Organizacja Pracy są szczególnie istotne.

Similar Posts